Ordensregler

Gældende fra 2018-03-20

1. Gyldighed
Ordensreglerne gælder for vej- og fællesarealerne samt parkeringspladserne i Hvedevænget, matr. Nr. 2iø og 2mx, Brønsholm By, Karlebo Sogn.

Ordensreglerne angiver regler for god og hensynsfuld adfærd samt for hensigtsmæssig brug af anlæg og faciliteter i bebyggelsen Hvedevænget.

2. Parkering
(Ref. Lokalplanen, § 5, stk. 5.2.).

Parkering af busser, last-, flytte-, rute- og fragtbiler, traktorer og lignende, samt camping-vogne og både er forbudt overalt på parkeringsområderne, bortset fra tilfælde hvor af- og pålæsning og lignende nødvendiggør parkering.

På den sydlige parkeringsplads er der dog i Lokalplanen afsat plads til 10 campingvogne/teltvogne tilhørende beboere i Hvedevænget. Denne plads er beliggende op til be-plantningen ud til Brønsholmgårdsvej. På det her afsatte område kan beboere parkere campingvogne, teltvogne og trailere i den udstrækning, der er plads, og så vidt disse vogne ikke er til gene for øvrige beboere.

For at den daglige trafik på parkeringspladsen kan foregå så sikkert og så ubesværet som muligt, parkeres campingvogne, teltvogne og trailere på følgende måde:

  • Campingvogne parkeres mod højre (sydligst) med de længste campingvogne tættest på containerpladsen ved stålstativet.
  • Trailere og teltvogne parkeres mod venstre (nordligst) nær indkørselen.
  • Alle campingvogne, teltvogne og trailere parkeres så langt ind mod hækken som muligt og så tæt som muligt for at skaffe plads til flest mulige vogne og trailere.

Alle campingvogne, teltvogne og trailere ønskes registreret i foreningen af hensyn til det begrænsede antal parkeringspladser. Beboerne kan foretage registrering ved henvendelse til formanden for grundejerforeningen eller til El-, affalds- og parkeringsudvalgets medlemmer.
————————————————————————————————————————

Kommunen har givet tilladelse til langtidsparkering af campingvogne og teltvogne på den sydlige parkeringsplads, jfr. nedenstående tegning.

Parkering_campingvogne

————————————————————————————————————————

Enhver benyttelse af de øvrige parkeringspladser til andet end parkering af personbiler og motorcykler, må kun finde sted efter tilladelse fra grundejerforeningen ved formanden. Dette gælder også for midlertidig hensættelse af affaldscontainere og lignende.

Det er ikke tilladt at parkere på de med gult kryds afmærkede felter.

Det er ikke tilladt at parkere motorkøretøjer uden nummerplader på Hvedevængets parkeringsarealer med henblik på salg, reparation, renovering eller lignende.

Der må ikke parkeres ved stativet ved siden af containerpladsen på den sydlige parkeringsplads. Dette kan hindre afsætning af en container eller færdsel med eksempelvis gartnerens store arbejdsvogne.

3. Stiarealer
(Ref. Lokalplanen, § 5, stk. 5.3).

Stiarealerne skal benyttes i henhold til deres opdeling i flisebelagte gangstier og asfalterede cykelstier.

Cykelkørsel må således kun finde sted på de asfalterede cykelstier.

Hastigheden ved cykelkørsel skal overalt på området tilpasses forholdene, idet der skal vises hensyn til andre cyklister samt personer, der går, løber eller leger på området.

Trækning af cykler, knallerter og motorcykler på de flisebelagte stier er tilladt.

Enhver form for kørsel med knallert, motorcykel eller bil på områdets stier er forbudt. Ligeledes er kortvarig af- og pålæsning forbudt.

4. Legepladser og opholdsområder
De opstillede redskaber og bænke på Hvedevængets legepladser og øvrige fællesarealer tilhører Grundejerforeningen Hvedevænget.

Der må ikke opsættes, nedtages, fjernes eller ændres på redskaber eller bænke uden tilladelse fra grundejerforeningen (ved formanden og godkendt af bestyrelsen).

5. Grønne områder
Bebyggelsens grønne fællesarealer vedligeholdes efter bestyrelsens løbende plan for arealernes udvikling.

Der må ikke beplantes, beskæres eller graves på fællesarealerne uden tilladelse fra Grundejerforeningen (ved formanden og godkendt af bestyrelsen).

Kørsel med motorkøretøjer og voksencykler over græsplænerne i forbindelse med leg eller passage er forbudt.

Opsætning af telte og lignende er ikke tilladt. Telte til Hvedevængets foreningsarrangementer og børnetelte er undtaget fra denne begrænsning. Opsætning af privat festtelt skal aftales med bestyrelsen.

6. Renholdelse
Der er opsat affaldsstativer ved fodboldbanen og ved legepladserne.

Beboerne kan placere storskrald på den dertil indrettede plads på den sydlige parkerings-plads jfr. bestemmelserne om Storskrald på Hvedevængets hjemmeside (link).

Enhver henkastning af affald, aviser m.v. samt henlæggelse af bygge- og andet større affald på fællesarealerne eller på parkeringspladserne er forbudt.

I tilfælde af grov tilsidesættelse af ovenstående om placering af storskrald, samt henlæggelse af bygge- og andet større affald vil Grundejerforeningen påtale forholdet over for den ansvarlige.

Såfremt henstillinger om at fjerne ulovligt henlagt storskrald, bygge- og andet affald ikke imødekommes, vil foreningen foranstalte fjernelse af affaldet for den ansvarliges regning.

7. Anvendelse af lånte eller lejede genstande
Lånte eller lejede genstande fra varmekælderen eller skuret på den sydlige parkeringsplads bedes leveret retur i samme rengjorte stand, som de blev udleveret.

Skulle en genstand være blevet beskadiget eller ødelagt, meldes dette ved returnering.

Bortkomne genstande meldes også til foreningen: Bestyrelsen.Hvedevaenget@gmail.com

Returnering skal ske hurtigst muligt efter endt brug.

8. Erstatning
Ved beskadigelse, ødelæggelse eller uautoriseret ændring af fællesarealerne eller af red-skaber, bænke og faste installationer skal Grundejerforeningens bestyrelse hurtigst mu-ligt iværksætte udbedring.

Arbejdet udføres ved bestyrelsens foranstaltning for skadevolders regning (jfr. erstat-ningsrettens almindelige bestemmelser).

9. Husdyr
Hunde og katte skal føres i snor overalt på Hvedevængets arealer. Opsamlingsposer bedes medbragt.

Hunde og katte må ikke luftes på fællesarealerne, da arealerne benyttes til leg og boldspil.

10. Strøm
Strøm leveret fra Hvedevængets el-udtag er forbeholdt beboerne i Hvedevænget. Der opfordres til at udvise sparsommelighed.

11. Vask af biler o.a.
Vand leveret fra Hvedevængets vandhane er forbeholdt beboerne i Hvedevænget. Der opfordres til at udvise sparsommelighed.

12. Støj
Alle beboere skal tage hensyn til sine naboer. Således skal støjende adfærd generelt i husene, i haverne, på fællesarealerne og på parkeringspladserne undlades.