Aftaler

 Grundejerforeningen Hvedevænget i Kokkedal  2017-10-22

 

ANSVAR OG AFTALER MED KOMMUNEN m.fl.

1. ANSVAR

1.1 Hvedevængets ydre afgrænsning
Hvedevængets arealer er mod nord afgrænset af en række chaussesten (brosten), der ligger på tværs af den nord-sydgående kommunale gang- og cykelsti. Disse sten er lagt ca. 200 meter nord for den sidste husblok (49-56).

Mod øst og syd er arealet afgrænset af henholdsvis Brønsholmgårdsvej og Egedalsvej. Dog er et areal på ca. 2 meters bredde med de yderste træer og buske langs begge veje kommunens ansvar. Skellet mellem Hvedevængets og kommunens arealer er ud mod Egedalsvej er afmærket med pæle og tråd ud til Brønsholmgårdsvej. Her er tillige ryddet en ”mandesti” på Hvedevængets side af skellet, der muliggør at gartneren lettere kan komme til at klippe Hvedevængets hække på ydersiden.

Mod vest er Hvedevængets areal afgrænset af en støjvold og af en ca. tre meter bred græsbræmme langs støjvolden. Denne bræmme rækker fra voldens fod og ind på græsarealet langs Hvedevænget. Græsbræmmen er kommunens ansvar og det græsareal, der støder op til bræmmen er en del af Hvedevængets fællesarealer. Skellinjen er i dag van-skelig at finde, da den vilde bevoksning fra støjvolden efterhånden har bredt sig noget ud på Hvedevængets græsarealer.

1.2 Anlæg og installationer
De to parkeringspladser er Hvedevængets og hermed grundejerforeningens ansvar. Dette omfatter vedligeholdelse, reparation, snerydning og glatførebekæmpelse.

Indkørslerne ind til Hvedevængets parkeringspladser er kommunens ansvar.

Belysningen på P-pladserne og langs den offentlige cykel- og gangsti (de høje lysstande-re) er kommunens ansvar. Belysningen langs Hvedevængets interne stier (de lave lysstandere og de vægmonterede lamper) er Hvedevængets ansvar.
2. AFTALER MED KOMMUNEN

2.1 Pleje af de grønne arealer
De ovennævnte grønne arealer omkring kanterne af Hvedevængets arealer, der altså ejes af kommunen, passes af Nordsjællands Park og Vej (NSPV) på vegne af kommunen (bekræftet under møde i Hvedevænget 2016-10-07).

Kommunen har bekræftet, at have ansvaret for klipning af hele hækken (begge sider) langs Brønsholmgårdsvej fra den tværgående brostenssætning i nord og ned til det sted, hvor der vokser to hække langs med hinanden ud for æbletræerne. Den inderste hæk er Hvedevængets. Kommunen klipper den yderste hæk hele resten af vejen ned til Egedals-vej (bekræftet under møde i Hvedevænget 2016-10-07).

Ligeledes bekræfter kommunen ansvaret for at klippe bevoksningen fra den tværgående brostenssætning i nord og ned langs volden til cykelstien i Sydskoven hen til det sted, hvor Hvedevængets bøgehæk begynder (bekræftet under møde i Hvedevænget 2016-10-07).

Nye kommunale bestemmelser fra 2016-10-01 pålægger de enkelte grundejere ansvar for lugning på et areal op til 10 meter fra hver enkelt matrikel. Den nye bestemmelse kræver at grundejere i en forening, der har enderækkehuse, også har ansvar for rydning af ukrudt på den gangsti, der ligger langs egen endegavl, og at alle husejere har ansvar for rydning af ukrudt langs cykel- og gangstier uden for egen hæk og gård, herunder på den anden side af de hække, der ligger ud for hver gård.

2.2 De kommunale cykel- og gangstier gennem Hvedevænget
Kommunen har bekræftet, at cykel- og gangstierne gennem Hvedevænget er en del af kommunens hovedstisystem, og at kommunen har ansvaret for disse stier (kommunens mail af 2016-11-02).
Kommunen har aftaler med NSPV, nspv@nspv.dk, om renholdelse og snerydning af cykel- og gangstierne, og med Colas (vejbygningsvirksomhed), om at vedligeholde og reparere skader på cykelstierne.
Vedrørende gangstierne er det NSPV, der står for vedligeholdelsen. I praksis skal NSPV melde skader til kommunen, som videregiver opgaven til Colas. Hvedevænget kan melde skader til NSPV på nspv.dk/giv-et-tip.

2.3 Snerydning og glatførebekæmpelse
Det er aftalt med kommunen, at grundejerforeningen tager sig af snerydning og glatføre-bekæmpelse på parkeringspladserne og på de kommunale gangstier (kommunens mail af 2016-11-02).

Det er aftalt med kommunen, at grundejerforeningen slår alt græs langs støjvolden inkl. kommunens tremeter bræmme, mod at kommunen foretager snerydning og glatførebekæmpelse på den kommunale hovedsti (cykelstien og gangstien) gennem Hvedevænget (kommunens mail af 2016-11-02).

Grundejerforeningen har aftalt med gartneren, at han foretager snerydning og glatførebekæmpelse på de interne stier i Hvedevænget ind til de enkelte huse. Dette er en service for husejerne. Men hver enkelt husejer er stadig ansvarlig for at man kan færdes sikkert på stierne ind til egen matrikel, og har derfor pligt til løbende at sikre, at der er ryddet sne, og at der ikke er glat.

Nye kommunale bestemmelser fra 2016-10-01 pålægger grundejere ansvar for glatførebekæmpelse på gangstier op til 10 meter fra den enkelte matrikel. Dette pålæg er således delvist dækket af grundejerforeningens førnævnte aftale om snerydning og glatførebekæmpelse med gartneren. Men den nye bestemmelse kræver faktisk at grundejere, der har enderækkehuse, også har ansvar for den gangsti, der ligger langs egen endegavl.

2.4 Projekter
Det er aftalt med kommunen, at det kommunale cykelstiprojekt langs Egedalsvej medfører delvis omlægning af den kommunale cykelsti gennem den sydlige del at Hvedevænget og anlæggelse af cykelparkering nær lyskrydset på Kongevejen. Etableringen er påbegyndt i juni 2017 og gøres færdigt i løbet af efteråret 2017.

Det er aftalt, at kommunen anlægger regnvandsafledningsanlæg langs skellinjen ud mod volden i 2017. Arbejdet på et anlæg i den sydligste del er påbegyndt i august 2017 og gø-res færdigt i løbet af efteråret 2017. Et evt. andet anlæg midt for bebyggelsen forhandles senere såfremt der er behov.

Det er aftalt med kommunen, at der i 2017 udarbejdes en plejeplan for bevoksningen på og langs støjvolden ud til Kongevejen (seneste bekræftelse kommunens mail 2017-08-15).
På vegne af kommunen har Nordsjællands Park og Vej (NSPV) tilbudt at fjerne den be-voksning på Hvedevængets arealer langs volden, der over årene er vokset ud fra vold-arealerne. Dette er aftalt at ske i første kvartal 2018. NSPV vil efterfølgende holde væk-sten fra volden tilbage med års mellemrum (NSPV notat af 2017-10-10).

2.5 Andre aftaler med kommunen
Indkørslerne til parkeringspladserne er lavet med brosten lagt i grus. På forespørgsel fra grundejerforeningen vil Nordsjællands Park og Vej udarbejde at forslag til at lægge bro-stenene fast i cement i 2017 (NSPV mail 2017-08-08).

Det er aftalt med kommunen i 2015, at kommunen udskifter den ødelagte flisebelægning nord for bebyggelsen op til afgrænsningen mod nord. Kommunen har haft vanskeligt ved at disponere penge til denne opgave. Aftalen er bekræftet i 2016 og igen i 2017 til udførelse i efteråret 2017 (kommunens mail af 2016-11-02 og NSPV mail af 2017-05-29). Ar-bejdet blev udført i september 2017.

Det er aftalt med kommunen, at foreningen kan sløjfe de flisebelagte gangstier mellem husgavlene ud mod støjvolden. Blot skal det faste underlag af grus bibeholdes aht evt. kørsel med redningskøretøjer. De kan lægges et tyndt lag muld ud over gruset og der kan plantes græs (kommunens mail af 2016-11-02).

Der er endnu ikke indgået ny aftale om åbning og lukning af bommene på cykelstierne ind til Hvedevængets arealer. Ind til videre har kommunen givet NSPV tilladelse til at åbne og lukke efter eget behov (grundejerforenings forespørgsel 2016-102).

Kommunen ønsker ikke at revidere Lokalplanen for Hvedevænget. Ændringer og dispensationer udvirkes løbende fra sag til sag (kommunens mail af 2016-11-02).

Kommunen ønsker ikke at opsætte skilte om cykling forbudt på bommene ind til Hvedevængets arealer (kommunens mail af 2016-11-02).

Kommunen ønsker ikke at foretage regulering af kragefugle (svar under møde i Hvedevænget 2016-10-07).

3. AFTALER MED PRIVATE SAMARBEJDSPARTNERE

3.1 Arealpleje i hvedevænget
Hvedevænget har kontrakt med Service partneren Aps.

3.1.1 Grøn vedligeholdelse
Græsset klippes inden det når en højde af 8 cm. Det klippes i en højde på 35 – 45 mm, ca. én gang om ugen afhængigt af væksten. Der benyttes kombiklippemaskiner, der ikke ef-terlader meget afklip på plænen. Der klippes rundt om løse genstande på græsset f.eks. cykler, legetøj, borde og stole m.m. I meget tørre perioder klippes der ikke, ligesom der ikke kan klippes, når der er meget vådt.

Klipning af alle hække 1 gang årligt om efteråret. Højden afpasses efter hvordan man kan komme til. Klip af bunddække og hækklippede buske.
Klipning af kanter langs stier på ”Månelandskabet”.

Græsset bliver liggende, mens hækaffald fjernes.

Periode: April til oktober.

3.1.2 Snerydning og glatførebekæmpelse
Rydning af sne på parkeringsarealer samt gangstier ekskl. cykelstier.
Rydning af sne foretages hver gang der er faldet max. 5cm sne.
Snerydningen vil blive påbegyndt inden 07.00, hvis snefaldet er ophørt inden kl. 03.00.
Der ryddes sne på hverdage samt søn- og helligdage.

Efter en snerydning saltes der med det samme. Herudover saltes der efter behov.
Saltning er så vidt muligt foretaget inden kl. 07.00 alle ugens dage, hvis det er nødven-digt. På gangstier anvendes salt.

Periode: 1. november 1/11 til 1. april.

3.2 Varmeforsyning
Fjernvarme til Hvedevænget leveres af Nordfors Fjernvarme.

Foreningen har aftale med ingeniør Kjeld Sivertsen Aps Rådgivende Ingeniørfirma om at varetage foreningens interesser vedrørende varmeforsyningen til og i Hvedevænget, som varmekonsulent.

Foreningens varmekonsulent varetager en fast opgave om at kontrollere varmecentralen en gang om måneden. Derudover foretager varmekonsulenten undersøgelser, bestillinger, og varetager aftaler med og kontakt til varmeleverandøren og VVS på bestyrelsens anmodning.

Se i øvrigt hjemmesiden: Installationer, Varme.

3.3 Forsikring
Foreningens fælles forsikring er tegnet hos Topdanmark.

Foreningen har aftale med Forsikringsmæglergruppen Danmark, om at varetage forenin-gens interesser i forsikringsspørgsmål.

Ifølge indgået aftale om Mæglermandat, har foreningens udpegede forsikringsmægler, fuldmagt til:

• At undersøge præmieforhold, dækningsomfang, bindingsperiode m.v. i nuværende forsikringsselskab(er).

• At forhandle med andre forsikringsselskaber om forsikringstilbud.

• At aftale forsikringsporteføljen placeret ved selskaber efter aftale med Hvedevængets bestyrelse.

• At forhandle præmier, dækning og vilkår efter aftale med Hvedevængets bestyrelse.

Se i øvrigt hjemmesiden: Fællesskab, Ejendomsforsikring.

Betalingsoversigt 2022

 

følgebrevvarme_2021_2