Hvedevængets historie

                                                                                                                                   2017-08-12

Historien om Hvedevængets tilblivelse

Entreprenør Kay Wilhelmsen købte i 1975 det kileformede areal, som afgrænsedes af Brønsholmgårdsvej, Egedalsvej og Brønsholm Kongevej, af Karlebo Kommune. Området var af kommunen netop udlagt til række-kædehusbebyggelse.

Arkitektfirmaet Gay Sørensen, Værløse, fik overdraget opgaven med projekteringen af Kay Wilhelmsen. Ingeniørfirma på sagen blev Rådgivende Ingeniørfirma J. Aug.Teytaud.

Bebyggelsen blev udformet med placering af 15 nord-sydvendte bygninger parallelt med Brønsholmgårdsvej. Blokkene indeholdt henholdsvis 4 og 8 huse, der fik en ideel nord – syd orientering, hvorved alle beboelses- og birum blev orienteret mod øst og vest.

Husene blev projekteret som 1 ½-etages bygninger med fritbærende betondæk som etageadskillelse. Herved kunne man opnå fuld fleksibilitet i indretning og placering af de lette gipsvægge.

Tagkonstruktionen med 45 graders hanebåndsspær, blev projekteret med fritbærende hanebånd over 1.sal, således at der senere kunne etableres et loftrum/disponibelt rum som kunne udnyttes af grundejeren.

Stueetagens facader mod øst og vest blev udført som lette facader i træ og termoglas. Over dørhøjde deltes facader og vinduespartier, således at der opstod lave, højtsiddende vinduer (klerestorievinduer). Disse vinduer gav lysindfald i huset på facadesiden til gården, der ellers ville være helt lukket.

Hvedevængets 80 huse opførtes i 1976 – 1977 af entreprenørfirmaet Kay Wilhelmsen, der både var bygherre og totalentreprenør. Husene blev udbudt til kr. 448.000 i 1976. Men prisen blev sat op i løbet af året 1977 til kr. 458.000 og 488.000, for til slut at blive solgt til kr. 498.000. Allerede 3 år senere, i 1980, handledes husene videre til kr. 650.000. I 2017 sælges husene til godt over 2 millioner kr.

Hvedevængets bygningsprincip og udformning blev en så stor succes for Kay Wilhelmsen, at firmaet opførte i alt 400 huse efter samme princip.

Rækkehusbebyggelserne blev opført i Nordsjælland og Københavnsområdet, bl.a. i Hvidovre, Værløse, Jyllinge, Rødovre, Helsingør og Brøndbyøster.

Kronologisk historie

1976
Bebyggelsen Hvedevænget påbegyndes.

1977Hvedevænget til salg
Hvedevænget står færdigbygget. De første beboere flytter ind.
Grundejerforeningen Hvedevænget stiftes 21. oktober.
Der etableres et fælles antenneanlæg, for alle huse i Hvedevænget.

 

1989
Gavlene mod syd fuges for at beskytte mod fugtindtrængen.

1991/92
Gavlene mod nord fuges.

1999
Karlebo kommune udgiver Lokalplan nr. 93, februar, for Hvedevænget.

2002
020817_Hvedevaengets_jubilaeumsfest_01Sommerfest afholdes 17. august i anledning af Hvedevængets 25 års    jubilæum.
Elektroniske varmemålere fra Kamstrup installeres i husene.

 


2003
Nabohjælp oprettes i Hvedevænget til forebyggelse af indbrud.
Pullerter opsættes til hindring af kørende trafik på stierne.
Varmeanlægget i varmekælderen blev ombygget for at øge afkølingen af fjernvarmevandet. Derved kunne energien    fra fjernvarmen fås til en lavere pris.

2005
Seks nordvendte gavlvinger repareres.

2006
170813_Boegehaek_i_sydEt internt mailsystem oprettes i Hvedevænget.
Der gennemføres reparation af husgavle.
Dele af flisebelægningen udskiftes.
Der opsættes en bøgehæk på fællesarealet ved nr. 32.

 


2007
Der opsættes bom til hindring af kørende trafik på stierne ud for nr. 32.
Større beskæring af træer og bevoksning syd for husene 32 og 33 foretages.
Tidligere opsatte pullerter til hindring af kørende trafik på stierne tages ned.
Hvede-INFO udsendes elektronisk via mail. Papirudgaven kan nu spares.

2007/08
Dele af flisebelægningen udskiftes.

2008
170813_legepladsen_i_maanelandskabetNye legeredskaber opsættes i Månelandskabet.
Græsslåning på fællesarealerne, som hidtil er blevet varetaget  af beboere mod betaling, overgår som del af en ny arealplejeaftale med  en gartner.
Kommunen fælder en stor mængde selvsåede træer og vækster   på  støjvolden.

 

2009
Snerydning på fællesarealerne, som hidtil er blevet varetaget af beboere mod betaling, overgår som del af en ny arealplejeaftale med en gartner.
Der udføres asfaltarbejder på parkeringspladserne, med afstribning og reparation af revner.
Legepladserne renoveres og udstyres med nye legeredskaber.

2011
Varmecentralen i varmekælderen renoveres.

2012
En rørledning til varmeforsyning i jorden ude i bebyggelsen repareres. Røret har igennem længere tid været utæt og har forårsaget svigtende varme i husene og et stort tab af fjernvarmevand.
Fælles antenneanlægget nedlægges og erstattes af kabel-TV hos YouSee.

2013
Facebookgruppe for Hvedevænget etableres.
Hvede-INFO udkommer i ny og flot opsætning egnet til elektronisk præsentation.
Hvedevænget organiserer sig formelt med opgavespecifikke arbejdsudvalg.
Husene i Hvedevænget forsynes med nye ventiler til regulering af varmeindtaget fra varmekælderen. Herved fordeles varmen ligeligt mellem husene.

2014
Grundejerforeningens forsikring udvides til at dække vedligeholdelse af gavle og af fugen mellem tag og mur.
Skuret på den sydlige parkeringsplads renoveres.
Ny tilgang til arealpleje med kraftig beskæring af hække ud til Brønsholmgårdsvej for at holde udgifter til gartnerarbejde nede.
Piletræerne i den nordlige del af bebyggelsen beskæres kraftigt.
Sankt Hans fest afholdes første gang.

2015
Ny udskiftning af fliser på gangstierne påbegyndes.
Der foretages en kraftig beskæring af buskene i Månelandskabet. Målet er at genetablere det oprindelige udseende.
I februar blev varmekælderen pludseligt oversvømmet. Dele af varmeanlægget, borde, stole, telt og meget andet blev mere eller mindre ødelagt. Oversvømmelsen skyldes en defekt pumpe i den pumpebrønd, som pumper drænvand og grundvand væk fra kælderen. Pumpen blev udskiftet og der blev indkøbt nyt telt og nye borde og stole.
En gavl fuges for at forhindre fugtskader.

2016
De resterende fliser på gangstierne udskiftes, med undtagelse af nedprioriterede dele, der ikke benyttes.
Beskæringen buskene i Månelandskabet fortsætter og et par store træer fældes her.
Hvedevængets Nyhedsbreve udkommer i ny opsætning og fordeles nu både på papir og i elektronisk form.
Der etableres et nyt dræn i den sydlige del af bebyggelsen ud mod volden, for at stoppe vandansamlinger.
Tolv gavle fuges for at forhindre fugtskader.
Der indføres elektronisk tilmelding til aktiviteter, f.eks. til Hvededagene.
Der etableres et automatisk telefonisk alarmsystem i varmekælderen for at advare om for lavt vandtryk, strømsvigt eller oversvømmelse i varmekælderen.
Klipning og beskæring af træer påbegyndes på parkeringspladserne.
Grundejerforeningens forsikring udvides vedr. skjulte rør.
Hvedevængets Velkomstfolder bliver skrevet og trykt.
Ny hjemmeside for Hvedevænget åbner med nye og ajourførte informationstekster.

2017
Bestyrelsen omlægger foreningens forsikringer til Topdanmark. Herved opnås en forbedret dækning af rørene i jorden og en besparelse på ca. 1/3 af prisen.
Der udarbejdes en skriftlig vejledning til varmeanlægget i varmekælderen.
Der udlægges træflis i bedene i Månelandskabet.
Piletræerne i nord beskæres kraftigt igen.
Der etableres et lavt boldfang på boldarealet i form af balancebomme til børnene og bærbuske.
Der gennemføres et energispareprojekt, hvorved husejerne individuelt kan vælge at købe forskellige ydelser, der kan virke besparende på varmeudgiften og give bedre komfort og indeklima.
Kommunen omlægger cykelstien gennem Hvedevængets sydlige område, med etablering af cykelsti langs Egedalsvej, en forbindelse gennem bevoksningen til cykelstien inde på Hvedevængets areal og udvidet cykelparkering. Projektet påbegyndes i juni.
Kommunen tilbyder at etablere regnvandsafledning på arealerne langs volden. Dette skal medvirke til at sikre husene langs volden mod oversvømmelser som følge af store regnskyl. Projektet påbegyndes i august.
Foreningens forskellige mundtlige aftaler med kommunen m.fl. afklares, bekræftes og samles i én oversigt.
Kommunen indvilger i at indgå aftale om pleje af beplantningen på og langs volden.
Fem gavle fuges for at forhindre fugtskader.

170826_Hvedefesten_09