Indbetalinger

2017-08-07

sedlerKontingent
I henhold til vedtægterne skal grundejerne i Hvedevænget betale kontingent til dækning af foreningens fællesudgifter til drift og vedligeholdelse af fællesarealer, bygningsdele, installationer og anlæg samt administration.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Acontovarme
Husejernes indbetaling til acontovarme baseres på fjernvarmeværkets budgettering.
Den endelige varmeregning for det enkelte hus kan først udarbejdes i 2. kvartal det følgende år, efter foreningen har modtaget fjernvarmeværkets årsopgørelse.
Der reguleres enten med restbetaling eller med tilbagebetaling ved en reduktion i kommende indbetaling, afhængigt af varmeforbruget i det enkelte hus.
Fælles ejendomsforsikring
Præmieindbetalingen til den fælles ejendomsforsikring baseres på forhandlinger, der føres af foreningens forsikringsmægler.
Indbetalinger i kalenderåret 2017:
o  Kontingent: kr. 7.200 pr. hus.
o  Fælles ejendomsforsikring: kr. 2.210 kr. pr. hus.
o  Acontovarme: kr. 16.500 kr. pr. hus.
Alle beløb opkræves kvartalsvis.

Betalingsoversigter tidligere år