Ordensregler

 §1 GYLDIGHEDSOMRÅDE

Dette ordensreglement er gældende for vej- og fællesarealerne til matr. nr 2iø og 2mx, Brønsholm By, Karlebo Sogn.

§2 PARKERINGSPLADSER

Parkering af last-, bus-, flytte-, rute-, fragtbiler, traktorer o.lign., samt campingvogne og både er forbudt overalt på området, bortset fra tilfælde hvor af- og pålæsning o.lign. nødvendiggør sådan parkering (jfr. deklarationen stk. 6). Der er dog på den sydlige parkeringsplads afsat plads til 10 campingvogne eller teltvogne tilhørende beboere i Hvedevænget (jf. Lokalplanens §5, stk 5.2). Registrering af de placerede vogne ved henvendelse til formanden for Grundejerforeningen. Enhver benyttelse af parkeringspladserne til andet end parkering af personbiler må kun finde sted efter tilladelse fra grundejerforeningen ved formanden. Dette gælder også for midlertidig hensættelse af affaldscontainer o.lign.

§3 STIAREALER

Stiarealerne skal benyttes efter deres opbygning.

Cykelkørsel må således kun finde sted på de asfalterede stiområder.

De flisebelagte gangområder må ikke benyttes til cykel- og knallert- eller motorcykelkørsel eller kørsel med motorkøretøj.

Trækning af cykler, knallerter og motorcykler er dog tilladt.

Hastigheden ved cykelkørsel skal overalt på området tilpasses forholdene, idet der i videst muligt omfang skal vises hensyn til øvrige personer, der opholder sig på området.

Enhver form for kørsel med motorkøretøj, knallert eller motorcykel på områdets stiarealer er forbudt (jf. Lokalplanens §5, stk 5.3). Kortvarig af- og pålæsning er ligeledes forbudt.

§4 LEGEPLADSER

De på legepladser og øvrige fællesarealer opstillede redskaber m.v. tilhører Grundejerforeningen Hvedevænget. Der må ikke uden udtrykkelig tilladelse fra foreningen (ved formanden) opsættes eller nedtages redskaber m.v. Cykel- og knallertkørsel er ikke tilladt på legepladserne, bortset fra kørsel med mindre børnecykler.

§5 GRØNNE OMRÅDER

Bebyggelsens grønne områder må ikke tilplantes eller på anden måde forandres i forhold til den nuværende opbygning uden Grundejerforeningens (ved formanden) udtrykkelige, skriftlige tilladelse. Der må på de grønne områder ikke forekomme kørsel med cykel, knallert eller andet motorkøretøj. Opsætning af telt m.v. er ikke tilladt.

§6 LUFTNING AF HUSDYR M.V.

Hunde og katte m.v. må ikke luftes på bebyggelsens fællesarealer. Hunde og katte skal føres i snor overalt på området.

§7 GENERELLE BESTEMMELSER

Enhver henkastning af affald, aviser m.v. på fællesarealerne er ikke tilladt.

§8 ERSTATNING

Ved beskadigelse eller ødelæggelse af fællesarealerne påhviler det bestyrelsen for foreningen at drage omsorg for, at arealerne bringes tilbage til den normale tilstand. Arbejdet udføres ved bestyrelsens foranstaltning for skadevolderens regning. (Jfr. erstatningsrettens almindelige bestemmelser).