Aftaler

 Ggrundejerforeningen Hvedevænget i Kokkedal  2017-09-09


ANSVAR OG AFTALER MED KOMMUNEN m.fl.

ANSVAR

Hvedevængets ydre afgrænsning
Hvedevængets arealer er mod nord afgrænset af en række chaussesten (brosten), der ligger på tværs af den nord-sydgående kommunale/offentlige gang- og cykelsti. Disse sten er lagt ca. 200 meter nord for den sidste husblok (49-56).

Mod øst og syd er arealet afgrænset af henholdsvis Brønsholmgårdsvej og Egedalsvej. Dog ejes et areal på ca. 2 meters bredde med de yderste træer og buske langs begge veje af kommunen og er dermed kommunens ansvar. Skellet mellem Hvedevængets og kommunens arealer er ud mod Egedalsvej afmærket med pæle og ud mod Brønsholmgårdsvej med trådhegn. Langs Brønsholmgårdsvej er tillige ryddet en ”mandesti” på Hvedevængets side af skellet, der muliggør at Hvedevængets gartner lettere kan komme til at klippe Hvedevængets hække på begge sider.

Mod vest er Hvedevængets areal afgrænset af en støjvold og af en ca. tre meter bred græsbræmme langs støjvolden. Denne bræmme rækker fra voldens fod og ind på græsarealet langs Hvedevænget. Græsbræmmen er kommunens ansvar, og det græsareal, der støder op til bræmmen, er en del af Hvedevængets fællesarealer. Skellinjen er i dag vanskelig at finde, da den vilde bevoksning fra støjvolden efterhånden har bredt sig noget ud på Hvedevængets græsarealer.

Anlæg og installationer
De to parkeringspladser er Hvedevængets og hermed grundejerforeningens ansvar. Dette omfatter vedligeholdelse, reparation, snerydning og glatførebekæmpelse.

Indkørslerne ind til Hvedevængets parkeringspladser er kommunens ansvar.

Belysningen på P-pladserne og langs den offentlige cykel- og gangsti (de høje lysstandere) er kommunens ansvar. Belysningen langs Hvedevængets interne stier (de lave lysstandere og de vægmonterede skotlamper) er Hvedevængets ansvar.

AFTALER
Pleje af de grønne arealer
De ovennævnte grønne arealer omkring kanterne af Hvedevængets arealer, der altså ejes af kommunen, passes af Nordsjællands Park og Vej (NSPV) på vegne af kommunen (bekræftet under møde i Hvedevænget 2016-10-07).

Kommunen har bekræftet at have ansvaret for klipning af hele hækken (begge sider) langs Brønsholmgårdsvej fra den tværgående brostenssætning i nord og ned til det sted, hvor der vokser to hække langs med hinanden (starter ud for æbletræerne nord for blok 49-56). Den inderste hæk er Hvedevængets. Kommunen klipper den yderste hæk hele resten af vejen ned til Egedalsvej (bekræftet under møde i Hvedevænget 2016-10-07).

Ligeledes bekræfter kommunen ansvaret for at klippe bevoksningen på volden fra den tværgående brostenssætning i nord og ned langs volden til cykelstien i Sydskoven hen til det sted, hvor Hvedevængets bøgehæk begynder (bekræftet under møde i Hvedevænget 2016-10-07).

De kommunale cykel- og gangstier gennem Hvedevænget
Kommunen har bekræftet, at cykel- og gangstierne gennem Hvedevænget er en del af kommunens hovedstisystem, og at kommunen har ansvaret for disse stier (kommunens mail af 2016-11-02).

Kommunen har aftaler med NSPV om renholdelse og snerydning af de kommunale cykel- og gangstier, og med Colas (vejbygningsvirksomhed) om at vedligeholde og reparere skader på cykelstierne.

Vedrørende gangstierne er det NSPV, der står for vedligeholdelsen. I praksis skal NSPV melde skader til kommunen, som videregiver opgaven til Colas. Hvedevænget kan melde skader til NSPV på nspv.dk/giv-et-tip.

Snerydning og glatførebekæmpelse
Det er aftalt med kommunen, at grundejerforeningen tager sig af snerydning og glatførebekæmpelse på parkeringspladserne og på vores egne interne stier (kommunens mail af 2016-11-02).

Det er aftalt med kommunen, at grundejerforeningen slår alt græs langs støjvolden inkl. kommunens tremeter bræmme, mod at kommunen foretager snerydning og glatførebekæmpelse på den kommunale hovedsti (cykelstien og gangstien) gennem Hvedevænget (kommunens mail af 2016-11-02).

Grundejerforeningen har aftalt med foreningens gartner, at han foretager snerydning og glatførebekæmpelse på de interne stier i Hvedevænget ind til de enkelte huse. Dette er en service for husejerne. Men hver enkelt husejer er stadig ansvarlig for, at man kan færdes sikkert på stierne ind til husejerens matrikel og har derfor pligt til løbende at sikre, at der er ryddet sne, og at der ikke er glat.

Nye kommunale bestemmelser fra 2016-10-01pålægger grundejere ansvar for glatførebekæmpelse på gangstier op til 10 meter fra den enkelte matrikel. Dette pålæg er således delvist dækket af grundejerforeningens førnævnte aftale med gartneren. Men den nye bestemmelse betyder faktisk, at grundejere, der har enderækkehuse, også har ansvar for den gangsti, der ligger langs egen endegavl.

Projekter
Det er aftalt med kommunen, at det kommunale cykelstiprojekt langs Egedalsvej medfører delvis omlægning af den kommunale cykelsti gennem den sydlige del af Hvedevænget og anlæggelse af cykelparkering nær lyskrydset på Kongevejen. Etableringen er påbegyndt i juni 2017 og gøres færdig i løbet af efteråret 2017.

Det er aftalt, at kommunen anlægger regnvandsafledningsanlæg langs skellinjen ud mod volden i 2017. Arbejdet på et anlæg ved den sydligste del er påbegyndt i august 2017 og gøres færdigt i løbet af efteråret 2017. Et evt. andet anlæg ved den midterste del af bebyggelsen forhandles senere, såfremt der er behov, og såfremt det sydlige anlæg fungerer tilfredsstillende.

Det er aftalt med kommunen, at der i 2017 udarbejdes en plejeplan for bevoksningen på og langs støjvolden ud til Kongevejen (senest bekræftet i kommunens mail 2017-08-15).

Andet
Indkørslerne til parkeringspladserne er lavet med brosten lagt i grus. På forespørgsel fra grundejerforeningen vil Nordsjællands Park og Vej udarbejde at forslag til at lægge brostenene fast i cement i 2017 (NSPV mail 2017-08-08).

Det er aftalt med kommunen i 2015, at kommunen udskifter den ødelagte flisebelægning nord for bebyggelsen op til afgrænsningen mod nord. Kommunen har haft vanskeligt ved at disponere penge til denne opgave. Aftalen er bekræftet i 2016 og igen i 2017 til udførelse i efteråret 2017 (kommunens mail af 2016-11-02 og NSPVs mail af 2017-05-29). Arbejdet blev udført i september 2017.

Det er aftalt med kommunen, at foreningen kan sløjfe de flise- og asfaltbelagte stier mellem husgavlene ud mod støjvolden. Blot skal det faste underlag af grus bibeholdes af hensyn til evt. kørsel med redningskøretøjer. Der kan lægges et tyndt lag muld ud over gruset, og der kan plantes græs (kommunens mail af 2016-11-02).

Der er endnu ikke indgået ny aftale om åbning og lukning af bommene på cykelstierne ind til Hvedevængets arealer. Ind til videre har kommunen givet NSPV tilladelse til at åbne og lukke efter eget behov (grundejerforenings forespørgsel 2016-10-02).

Kommunen ønsker ikke at revidere Lokalplanen for Hvedevænget. Ændringer og dispensationer udvirkes løbende fra sag til sag (kommunens mail af 2016-11-02).

Kommunen ønsker ikke at opsætte skilte om cykling forbudt på bommene ind til Hvedevængets arealer (kommunens mail af 2016-11-02).

Kommunen ønsker ikke at foretage regulering af kragefugle (svar under møde i Hvedevænget 2016-10-07).

Bemærk, at de nye kommunale bestemmelser fra 2016-10-01 pålægger de enkelte grundejere ansvar ikke blot for snerydning og glatførebekæmpelse men også for lugning på et areal op til 10 meter fra hver enkelt matrikel!